Napędzamy biznes naszych Klientów.
Pozyskujemy i rozliczamy dotacje z programów
krajowych oraz regionalnych.

"

Inwestowanie jest jak wchodzenie
po drabinie, każdy wie,
jak się to robi, lecz nie każdy wie, gdzie ją przystawić.

Warren Buffett
amerykański ekonomista, inwestor giełdowy

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z funduszy UE. Wspieramy kontrahentów w całym procesie pozyskiwania i rozliczania finansowania zewnętrznego. Obsługujemy przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe z sektora MŚP. Pomagamy odnaleźć się w gąszczu unijnych przepisów. Tłumaczymy „język urzędowy” na „ludzki”.

Modelowe
dofinansowania

Analiza i dobór konkursu

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorcy i rekomendujemy odpowiednią formę wsparcia.

Wsparcie eksperckie i łączenie partnerów

W razie potrzeby rekomendujemy uzyskanie specjalistycznych raportów, pomagamy w nawiązaniu relacji partnerskich.

Przygotowanie wniosku o dotację

Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną i składamy ją w terminie określonym przez instytucję pośredniczącą.

Monitorowanie

Monitorujemy proces oceny wniosku i reagujemy na wezwania instytucji.

Obsługa rozliczeniowa

Po przyznaniu dotacji pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej (postępowań ofertowych, wniosków o płatność, odpowiedzi na wezwania instytucji).

Kontrola projektu

Ważnym etapem jest kontrola projektu w trakcie lub po jego realizacji. Służymy pomocą w odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia instytucji pośredniczących

Trwałość projektu

Beneficjent środków UE zobowiązany jest do zachowania efektów projektu. Wspieramy klientów w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych.

Profesjonalne audyty

Ekspertyzy i analizy wzmacniające możliwość uzyskania dotacji

Profesjonalne wsparcie

Bieżące reagowanie na pytania instytucji

EKSPERCI BRANŻOWI

INSTYTUCJA PRZYZNAJĄCA DOTACJĘ

FSL-LOGO_white

Wspieramy kontrahentów w całym procesie pozyskiwania i rozliczania finansowania zewnętrznego

Kompetencje

Wiemy jak skutecznie pozyskać wsparcie finansowe, ale co równie istotne jak optymalnie rozliczyć pozyskane dofinansowanie

Pracujemy w oparciu o elastyczne modele wynagrodzenia takie jak: „success fee”, ryczałt, stawki godzinowe, modele mieszane

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, eksportowych oraz badawczo-rozwojowych

Zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów unijnych. Dzięki skutecznemu zarządzaniu i koncentracji na maksymalnej skuteczności, pozyskane przez nas fundusze zapewniły ponad 120 klientom środki na rozwój biznesu.

Amadeusz Szewczyk

Amadeusz Szewczyk

Prezes Zarządu FSL Consulting
Sp. z o.o.,

specjalista ds. zarządzania, pozyskiwania oraz rozliczeń projektów unijnych,

ponad 10-letnie doświadczenie branżowe,

absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (menadżer projektu),

certyfikowany project manager (AgilePM® Foundation, Scrum),

Prywatnie, miłośnik aktywności fizycznej (głównie piłki nożnej) oraz literatury faktu.

Mikołaj Lipiński

Mikołaj Lipiński

Członek Zarządu FSL Consulting
Sp. z o.o.,

specjalista ds. zarządzania, pozyskiwania oraz rozliczeń projektów unijnych,

6-letnie doświadczenie branżowe,

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (magister Ekonomii, specjalność Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonalnie przedsiębiorstw)

certyfikowany project manager (AgilePM® Foundation, Scrum),

pasjonat żeglarstwa i podróżowania, miłośnik motocykli 😉

Michał Osiński

Michał Osiński

Specjalista ds. projektów eksportowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy,

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonalnie przedsiębiorstw),

certyfikat Agile PM - zwinne zarządzanie projektami,

pasjonat piłki nożnej oraz literatury kryminalnej.

Rekomendacje

Zawsze z autentyczną przyjemnością obserwujemy sukcesy naszych klientów, którzy dzięki pozyskanym przy naszej pomocy środkom inwestują w swoje przedsiębiorstwa i realizują wizję rozwoju. Dziękujemy za zaufanie i powierzone nam projekty oraz uznanie dla naszej pracy.

Ponad:

0
przeprowadzonych postępowań ofertowych

Ponad:

0
złożonych wniosków
o płatność

Ponad:

0
pomyślnie zakończonych projektów

Ponad:

0
zadowolonych klientów

Rozliczanie projektów

Inwestycyjnych

Badawczo-rozwojowych

Eksportowych

Opinie o innowacyjności

Pozyskujemy opinie o innowacyjności od jednostek naukowych i specjalistycznych podmiotów zewnętrznych pod projekty inwestycyjne.

Analizy
finansowe

Wykonujemy analizy finansowe pod projekty UE, kredyty i pożyczki. Prognozujemy opłacalność inwestycji z nakierowaniem na pozyskanie danych niezbędnych do podjęcia strategicznych decyzji.

[termin składania wniosków: IV 2020 r.]

Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej.

Maksymalna kwota dofinansowania (maksymalnie 50% całej wartości projektu):

– 40 000,00 PLN, jeżeli w projekcie nie zaplanowano wydarzeń uwzględniających koszty wynajmu i/lub budowy stoiska wystawowego;

– 60 000,00 PLN, jeżeli w projekcie zaplanowano wydarzenia uwzględniające koszty wynajmu i/lub budowy stoiska wystawowego, przy czym dofinansowanie na pozostałe wydarzenia nie może przekroczyć 40 000,00 PLN.

[termin składania wniosków: 11.02.2020 r. – 11.03.2020 r.]

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: do 85% na udział w targach, misjach, realizację działań marketingowych na rynkach zagranicznych

Kwota dofinansowania: maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 000 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania to 425 670,00 PLN (rozliczana w formie uproszczonej – ryczałt).

[termin składania wniosków: VII-IX 2020 r.]

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Produkt musi spełniać specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: do 85% na usługi doradcze, w zakresie inwestycji początkowej zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Kwota dofinansowania: maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 PLN (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 PLN oraz maksymalnie do 1 000 000,00 PLN na inwestycję).

[termin składania wniosków: 07.01.2020 r. – 31.03.2020 r.]

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych, środków trwałych, oprogramowania dzięki którym wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: ok. 50%

Wnioski mogą być składane w następujących obszarach i schematach: technologie przyjazne środowisku – Green Industry Innovation, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth, technologie poprawiające jakość życia – Welfare technology; w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Kwota dofinansowania: w zależności od obszaru i schematu (od 200 tys. EUR do 2 mln EUR).

[termin składania wniosków: do 28.05.2020 r. – konkurs podzielony na rundy]

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: do 85%

Kwota dofinansowania: maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 400 000,00 PLN.

[termin składania wniosków: 15.10.2019 r. – 27.02.2020 r.]

Środki w konkursie przeznaczone są na inwestycje polegające na stworzeniu innowacyjnej technologii, szczególnie na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Mają one prowadzić do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: do 70%

Kwota dofinansowania: do 6 mln PLN

Sfinansować można:

Budowę, rozbudowę lub zakup hali produkcyjnej;

Inwestycję w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;

Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty które obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe; 

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe; 

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;  

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Kontakt

Działamy sprawnie i rozmawiamy otwarcie.

Poznaj nasz styl pracy. 

Zapraszamy do kontaktu

FSL Consulting Sp. z o. o.

Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000670081, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy)
NIP: 5833237728,
REGON: 366874209,
kapitał zakładowy 10000 zł w całości opłacony.