FSL-LOGO

Wspieramy przedsiębiorczość | innowacyjność |  eksport 

Pozyskujemy i rozliczamy dotacje z programów
krajowych oraz regionalnych

Jesteśmy akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) w Pomorskim  Systemie Usług Doradczych SPEKTRUM 

“Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

Robert Kiyosaki
FSL-LOGO_white

Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju innowacyjności. Wspieramy biznes. 

Kompetencje

Wiemy jak skutecznie pozyskać wsparcie finansowe, ale co równie istotne jak optymalnie rozliczyć pozyskane dofinansowanie

Pracujemy w oparciu o elastyczne modele wynagrodzenia takie jak: „success fee”, ryczałt, stawki godzinowe, modele mieszane

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, eksportowych oraz badawczo-rozwojowych

Zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania, rozliczaniu projektów oraz zarządzaniu skomplikowanymi przedsięwzięciami. Dzięki wysokiej skuteczności, pozyskane przez nas fundusze zapewniły ponad 150 klientom środki na rozwój biznesu.

Rekomendacje

Zawsze z autentyczną przyjemnością obserwujemy sukcesy naszych klientów, którzy dzięki pozyskanym przy naszej pomocy środkom inwestują w swoje przedsiębiorstwa i realizują wizję rozwoju. Dziękujemy za zaufanie i powierzone nam projekty oraz uznanie dla naszej pracy.

Ponad:

0
przeprowadzonych postępowań ofertowych

Ponad:

0
złożonych wniosków
o płatność

Ponad:

0
pomyślnie zakończonych projektów

Ponad:

0
zadowolonych klientów

Oferta:
pozyskujemy dotacje i rozliczamy projekty

inwestycyjne

badawczo-rozwojowe

eksportowe

ponadto

doradzamy w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć i działalności operacyjnej; wykonujemy analizy finansowe; tworzymy biznesplany; pozyskujemy opinie o innowacyjności;  wykonujemy ocenę potencjału eksportowego; analizujemy rynki zagraniczne; analizujemy uwarunkowania prowadzania działalności na wybranych rynkach; opracowujemy strategie wejścia na rynki zagraniczne; doradzamy w procesie wyszukiwania partnerów zagranicznych/nawiązywania relacji/negocjacji; przygotowujemy i organizujemy udział w targach/misjach gospodarczych; wykonujemy badania i analizy branżowe; tworzymy strategie marketingowe/marki/komunikacji; analizujemy wybrane rynki, poszukujemy nowych rynków oraz nowych grup docelowych, dokonujemy selekcji zagranicznych partnerów, klientów oraz dystrybutorów; wspieramy w zakresie przygotowania działań promocyjnych i marketingowych, w tym katalogów produktowych, folderów, gadżetów; realizujemy usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie przygotowania  wejścia na wytypowane rynki zagraniczne

[termin składania wniosków: XII 2020 r.]

Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej.

Maksymalna kwota dofinansowania (maksymalnie 50% całej wartości projektu): 40 000,00 PLN.

[termin składania wniosków: XI 2020 r.]

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Produkt musi spełniać specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: do 85% na usługi doradcze, w zakresie inwestycji początkowej zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Kwota dofinansowania: maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 PLN (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 PLN oraz maksymalnie do 1 000 000,00 PLN na inwestycję).

[termin składania wniosków: do XII 2020 r.]

Środki w konkursie przeznaczone są na inwestycje polegające na stworzeniu innowacyjnej technologii, szczególnie na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Mają one prowadzić do wytworzenia nowych lub udoskonalonych produktów lub usług.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia: do 70%

Kwota dofinansowania: do 6 mln PLN

Sfinansować można:

Budowę, rozbudowę lub zakup hali produkcyjnej;

Inwestycję w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;

Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Kontakt

Działamy sprawnie i rozmawiamy otwarcie.

Poznaj nasz styl pracy. 

Zapraszamy do kontaktu

FSL Consulting Sp. z o. o.

Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000670081, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy)
NIP: 5833237728,
REGON: 366874209,
kapitał zakładowy 10000 zł w całości opłacony.