Privacy Policy

Polityka prywatności

FSL-LOGO

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest FSL Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 2/1.3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000670081, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833237728, REGON: 366874209. Ochrona danych
  odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywaniema miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem
  „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 4. Dane osobowe traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na
  naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
  zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania
  oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia
  uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
  wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie. Każda
  osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych,
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy
  drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@fslconsulting.eu
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody
  tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy
  krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe
  Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
  dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
  właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione
  przez nas albo przetwarzający, z którymi
  ściśle współpracujemy.

FSL Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Lipy 2/1.3, 80-172 Gdańsk